BIP Strona Główna

Klauzula informacyjna

 

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Jednostkę Wojskową 1696 w związku z realizacją zadań ustawowych.

 

Działając na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Dowódca Jednostki Wojskowej 1696
z siedzibą: ul. Czwartaków 4, 78 -520 Złocieniec, tel. 261- 465 – 000

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – kr.prazych@ron.mil.pl,
tel. 261- 465 – 388

 

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Jednostki Wojskowej 1696 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego).

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania ich sprostowania,

- prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,

- prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

mł. chor. Krzysztof Prażych